CONDICIONS DEL SERVEI

 

DRETS DELS MEMBRES:
El membre es beneficiarà de tots els serveis oferts per SIMPLY GYM dins el període de la seva subscripció. Aquest dret és intransferible, inalienable i no reemborsable. Dins el període de subscripció s’inclouen : dies festius i tancaments justificats per manteniment i reparació d’equipaments i instal·lacions. Cap causa de suspensió del contracte serà admesa sense l’acord de SIMPLY GYM. El membre disposarà de totes les instal·lacions, depenent del tipus de contracte que hagi adquirit i mitjançant el compliment de les normes internes

CONDICIÓ EN CAS DE POSPOSAT: En alguns casos la direcció pot acceptar una suspensió temporal (por exemple, dones embarassades...), a condició del pagament de 5.45€ per despeses bancàries. Tanmateix, sempre s’ha de fer la sol·licitud de suspensió de la subscripció abans de l’absència planificada y notificar la data de represa, en conseqüència i la data de finalització de la subscripció s’ampliarà en funció de la durada de l’absència del membre. Per raons mèdiques serà necessari un certificat mèdic d’incapacitat per a la realitzar activitats esportives.. Tot aquest tràmit s’haurà de fer mitjançant correu certificat amb justificant d’entrega (per a la validesa de la data determinada) a SIMPLY GYM amb un màxim de 7 dies després de la interrupció.

IRREVOCABILITAT DE L’ADHESIÓ: Un cop visitades les instal·lacions del centre i hagin estat informats dels serveis del mateix, els membres signen un contracte de subscripció, aquest contracte d’adhesió compromet irrevocablement al membre fins a la data d’expiració del mateix, amb els 14 dies legals per al seu dissentiment. Tanmateix, aquest període de 14 dies s’estén a la data d’inici. En tot cas, l'accés i la utilització de les instal·lacions es facturarà a raó de 10,00€ la sessió i a prorrata del nomblre de sessions. Aquestes seccions no son aplicables a les transaccions per a períodes inferiors o iguals a un mes.

  • La direcció del centre podrà modificar les condicions generals sense efecte retroactiu i seran efectives després de dues setmanes d’haver-les informat als socis. El soci disposarà de dues setmanes per valorar els canvis i en cas de oposició, la direcció podrà resoldre el contracte a la fi del mes vigent de contracte.
  • Per falta de pagament, s’exigirà el pagament immediat de las quantitats pendents de pagament. S’afegirà al saldo pendent de pagament, prèvia notificació, les despeses de recaptació que son a càrrec del deutor. La direcció es reserva el dret d’exigir tots els imports pendents de pagament i podrà recuperar el deute a través de qualsevol mitja de cobrament de la seva elecció.

OBLIGACIONS DEL MEMBRE: Qualsevol persona que desitgi unir-se a SIMPLY GYM afirma ser apte per a la pràctica de l’esport, esport en general y més en particular al que es practica en el club i reconeix tenir coneixement del mateix, en el cas de menors es presentarà un consentiment dels pares o tutors per a les activitats. En cas de que un membre no proporcioni un certificat mèdic, eximeix de qualsevol responsabilitat a SIMPLY GYM davant els problemes que puguin sorgir. Els membres han de respectar les regles del centre publicades a l’establiment i les condicions actuals. Aquestes normes poden ser modificades per la administració en qualsevol moment en funció de d’interès de la seguretat pel bon funcionament del centre y el benestar dels seus membres. Els horaris d’accés es mostren al centre i el participant ho ha llegit. Els membres es comprometen a esperar a la presencia d’altre persona per entrenar per raons de seguretat. L’ incompliment d’aquestes normes pot donar lloc a la finalització d’aquest contracte, sense que el membre pugui reclamar un reembors o una compensació econòmica. La direcció es reserva el dret a realitzar o fer acomplir les mesures necessàries per a garantir la seguretat i la higiene.

ASSEGURANÇA: SIMPLY GYM disposa d’una assegurança per a danys que implica la responsabilitat civil y la del seu personal. Assegurar el club contra las conseqüències financeres de la responsabilitat civil derivada de los danys causats a les demés per: lesions, danys, conseqüències... La responsabilitat del club no s’estableix en el cas d’accidents derivats de d’incompliment de les instruccions de seguretat o de l’ús indegut de l’equipament o de les instal·lacions. Es recomana als membres contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb la companyia d’assegurances de la seva elecció, per a la cobertura de tot dany que pugui causar a tercers per la seva pròpia acció, en la realització de les seves activitats en el club. S’entén que aquest terme és opcional i es responsabilitat exclusiva del participant si s’accepta.

VARIS: En atenció a la Llei Orgànica de la Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre. La informació continguda en aquest contracte és necessària a SIMPLY GYM. El dret d’accés i rectificació es concedeix al membre posant-se en contacte amb la direcció de SIMPLY GYM. Establiment amb vídeo vigilància 24 hores. Respecte a les màquines de peses, cardio, i en general totes les instal·lacions i equips disponibles, es un lloguer i una cessió dels equips en autoservei, sense docència. El passatge es limita a una sessió per dia sense límit de temps i es compromet a això per raons de seguretat. En cas d'us dels armariets individuals per un client: s'estipula que ell a de proveir-se d'un cadenat personal adient . Es recorda expressament als clients que els vestuaris no son sota cap mena de vigilància. El client reconeix haver estat informat dels riscos incorreguts pel fet de deixar objectes de valor dins dels vestuaris, que en cap cas pot ser interpretat com que son en diposit sinó com a posada a disposició. És estrictament prohibit deixar els seus objectes personals a l'interior de l'armariet després de deixar el centre. Cada nit els cadenats seran sistemàticament tallats sense que el client pugui reclamar indemnització alguna.

TARJA DE MEMBRE: És obligatòria i estrictament personal. S’ha de presentar a l’entrada en accedir al local i, a petició del personal de les instal·lacions en cas de control (els controls no son anunciats i el frau serà objecte d’expulsió immediata). El seu us es responsabilitat del participant i no pot sota cap circumstància ser prestada o venuda a un tercer i aquest sol fet causarà l’exclusió del participant sense que pugui reclamar perjudici o reembors de la subscripció. El seu preu és de 15€ en cas de dany, pèrdua o robatori de la mateixa, la emissió del reemplaçament és obligatori.

RESPECTE ALS ABONAMENTS AMB DOMICILIACIÓ: Els contractes oferts per SIMPLY GYM son subscrits per temps indefinit, renovable mensualment (mes a mes) per acord tàcit, sense o amb compromís mínim de 12 mesos, depenent del tipus de contracte signat. El preu mensual es proporcionat en les publicacions que es mostren en el centre, actualitzades. Al mandat SEPA mensual s’afegeix una quota de participació en les despeses bancàries de 2,00€ al mes. Els contractes son sempre renovables automàticament per acord tàcit per períodes successius de un mes, i cada una de les part pot renunciar a aquest dret i posar fi sense compensació, subjecte a un termini de preavís de un mes i si han anunciat a l’altre part mitjançant carta certificada amb justificant d'entrega. En signar el contracte proposat, i el mandat SEPA, vostè autoritza a SIMPLY GYM per enviar instruccions al seu banc per carregar al seu compte en funció de l’acord amb el seu banc. El termini d’informació, normalment 14 dies augmenta en 5 dies. Per ser validada definitivament, la terminació a iniciativa del membre ha de ser seguit al final del mes, el retorn de la tarja de membre al club d’origen, en cas contrari els rebuts es segueixen generant fins a la devolució de la tarja d’accés. En cas de canvi de dades bancàries, SIMPLY GYM es reserva el dret a desactivar temporalment la tarja de soci i això fins que el participant proporcioni informació de contacte complerta acompanyada de l’ordre de domiciliació signada.

TERMINACIÓ DE QUALSEVOL CONTRACTE PER INCOMPLIMENT DE OBLIGACIONS: En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades del contracte i després de que la notificació per carta certificada no tingui èxit en el termini de un mes, aquest contracte podrà ser resolt per qualsevol de les parts. La subscripció finalitzarà automàticament per part del club per les següents raons: en cas de frau en el contracte de subscripció, falsedat, falsificació , en cas de frau en l’ús de la tarja d’accés al club, en cas d’incompliment, precisant que el primer incident de pagament dona lloc a la suspensió de la tarja d’encès a l’espera de liquidació en el club, així com les costos de gestió de 5,45€ (despeses bancàries i de gestió). En cap cas aquest contracte por ser objecte de una venta/cessió total o parcial, a títol onerós o gratuït, sense el consentiment de SIMPLY GYM.

Data i signatura del client,

Últimes notícies SimplyGym

Visita el nostre bloc i estigues informat en tot moment del nous centres, activitats...

Professors professionals

A Simply Gym reclutem els millors professors esportius per dur a terme les diferents activitats que oferim.

Horario Comercial

Dilluns a Divendres:
09:00h a 22:00h.

Dissabte: De 09:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h.

Diumenge: De 10:00h a 15:00h.

Centres | Simply Gym